استراتژی فارمینگ Milking

از آنجایی که نقشه های مرده دیگر پیدا نمی شوند ، این روزها سوپرسل یک عیدی به همه کلشر ها به مدت دو هفته داد…

652